RapportSoortenherstelprogramma beheerplan Natura 2000 Veluwe

Download
Soortenherstelprogramma beheerplan Natura 2000 Veluwe

Ecologisch profiel en analyse knelpunten vogelsoorten

 

Natura 2000 is het samenhangende Europees ecologisch netwerk bestaande uit de gebieden aangewezen onder de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Dit netwerk moet de natuurlijke habitattypen en de habitats van soorten binnen hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen.

Natura 2000-gebied Veluwe is met ruim 100.000 hectare één van de grootste natuurgebieden van Nederland. De provincie Gelderland staat samen met terreineigenaren - de terreinbeherende organisaties (TBO’s), gemeentes en particulieren – en de recreatiesector voor de opgave om Natura 2000-doelstellingen voor de Veluwe te halen.

Voor zeven kenmerkende vogelsoorten van het droge zandlandschap is op de Veluwe onzeker of deze doelstellingen worden gehaald. Deze soorten gaan ofwel 1) achteruit, 2) kunnen achteruit gaan als beheermaatregelen voor andere doelen niet goed worden afgestemd, 3) de instandhoudingsdoelstellingen worden momenteel niet gehaald of 4) een combinatie van genoemde problemen is er van toepassing (tabel 1.1).

Op volgorde van afnemende openheid van het landschap betreft het de soorten Duinpieper, Tapuit, Boomleeuwerik, Draaihals, Nachtzwaluw, Zwarte Specht en Wespendief.

De provincie Gelderland laat voor deze soorten een soortenherstelprogramma met concrete maatregelen opstellen voor de periode 2018-2023. Dit soortenherstelprogramma is een concretisering van het Natura 2000-beheerplan Veluwe en sluit aan op de opzet daarvan.

De provincie hecht groot belang aan een soortenherstelprogramma dat concreet uitgevoerd gaat worden door de partijen op de Veluwe. Hiervoor moeten de maatregelen ecologisch goed zijn onderbouwd en zoveel mogelijk SMART zijn beschreven (waar, wie, wat, wanneer, hoe vaak, hoe duur) op een manier die bij de Veluwse partijen draagvlak, betrokkenheid en mede-eigenaarschap creëert voor de (keuze van) te treffen maatregelen.

Dit document geeft een ecologische onderbouwing voor door Veluwse partijen te treffen beheermaatregelen door de ecologie van de soorten en mogelijke knelpunten te analyseren aan de hand van bestaande kennis.

Deze soortprofielen-rapportage is gemaakt als onderdeel van het project ‘Soortenherstelprogramma beheer­plan Natura 2000 Veluwe’ dat wordt uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, Stichting Bargerveen en Bureau ZET in opdracht van de provincie Gelderland. Sovon-rapporten 2020/29 (hoofdrapport) en 2020/32 (achtergrond) maken onderdeel uit van deze rapportage.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2019/76