RapportWatervogels in Nederland in 2017/2018

Download
Watervogels in Nederland in 2017/2018
Omslag Watervogels in Nederland in 2017/2018

Meest opmerkelijk aan dit seizoen, meteorologisch bekeken, was het venijnig koude slot van de verder zachte winter, overgaand in een bijzonder droog en warm voorjaar. Maandelijks werden 470.000 tot 5,3 miljoen watervogels geteld. De meest complete telling, de midwintertelling half januari, levert traditioneel het hoogste aantal op, ditmaal 5,3 miljoen en daarmee iets minder dan voorgaande jaren. Dat lag niet aan het weer, want de koudste periode in deze winter begon pas half februari. Het maximum kwam sinds 2011 niet onder de 5 miljoen.
Zeventien soorten haalden in één of meer maanden de limiet van tenminste 100.000 exemplaren. Deze lijst, aangevoerd door de Kolgans met bijna 709.000 vogels, bestaat al jarenlang uit vrijwel dezelfde soorten, in een soms wisselende rangorde.

In de soortbesprekingen ligt de nadruk op trends en seizoenspatronen in grote deelgebieden. Het gaat zowel om zoute wateren (Waddengebied, Zoute Delta) als zoetwatergebieden (Zoete Rijkswateren, Regionale gebieden). Bij ganzen en zwanen wordt onderscheid gemaakt in de regio’s Noord-, West- en Oost-Nederland. Een onderscheid naar regio was niet mogelijk bij soorten met een beperkte verspreiding die slechts een of enkele malen per seizoen worden geteld of relatief schaars zijn (o.a. Eider, Zwarte Zee-eend, Rosse Stekelstaart, enkele zeevogels). Bij zulke soorten wordt het landelijke beeld geschetst.
 

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2020/01