RapportWatervogels in Nederland in 2015/2016

Download
Watervogels in Nederland in 2015/2016
Omslag Watervogels in Nederland in 2015/2016

In dit rapport komen watervogel- en slaapplaatstellingen aan de orde die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2015 tot en met juni 2016.

Het betreft maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganzenen zwanenpleisterplaatsen, periodieke tellingen van hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee (vijf integrale tellingen per seizoen, maandelijkse tellingen in selectie van gebieden), de midwintertelling (januari), tellingen van de Noordzee (zowel de kustzone als open zee) en een aantal op specifieke soorten gerichte simultaantellingen op slaapplaatsen.

Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied omvat alle belangrijke wetlands binnen Nederland evenals agrarische cultuurlandschappen die van belang zijn voor ganzen en zwanen en het Nederlands deel van de Noordzee. Tijdens de midwintertelling worden bovendien vele kleine wateren en andere delen van het agrarisch gebied onderzocht.

Trends

De tellingen beogen (a) trends vast te stellen van watervogelsoorten buiten de broedtijd, zowel op landelijke schaal als gebiedsniveau (Natura 2000-gebieden, watersystemen, pleisterplaatsen), (b) een bijdrage te leveren aan het vaststellen van de internationale populatieomvang en –trend van watervogels, (c) de populatieontwikkeling en verspreiding vast te stellen van watervogels die een rol kunnen spelen bij de verspreiding van Aviaire Influenza (Vogelgriep), (d) landelijke trends vast te stellen van biodiversiteitsindicatoren ten behoeve van de bescherming van de Noordoost-Atlantische Oceaan (OSPAR) en (e) landelijke trends vast te stellen van soorten die aanwezig zijn in gebieden met en zonder, in het kader van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), uitgevoerde beheersmaatregelen.

Samenwerking

Het watervogelmeetnet, onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), is een samenwerkingsverband tussen Sovon Vogelonderzoek Nederland, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bij12/Provincies en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Internationaal

Internationaal wordt samengewerkt met Wetlands International en het Common Wadden Sea Secretariat.

Dit rapport

Dit rapport is kosteloos verstrekt aan alle tellers en coördinatoren die hebben deelgenomen aan de watervogeltellingen in het seizoen 2015/16. Extra exemplaren kunnen worden verkregen via de webwinkel van Sovon (www.sovon.nl/nl/catalog/134) of door €15,- (dit is inclusief portokosten) over te maken op Rabobank rekening NL57 RABO 0105 1170 56 t.n.v. Sovon, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen onder vermelding van RAP 2018/07 Watervogeltellingen 2015/2016.

PDF

De (laag-resolutie) PDF van het rapport is hieronder in te zien en/of te downloaden. Deze PDF bevat ten opzichte van het gedrukte exemplaar extra bijlagen (6-10)

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2018/07 RWS-rapport BM 18.08