RapportBroedvogels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2016-2017

Download
Broedvogels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2016-2017
Omslag Broedvogels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2016-2017

In 2016 en 2017 is voor de vierde maal sinds eind jaren negentig een grootschalige broedvogelinventarisatie uitgevoerd in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (ca. 3.589 ha). Het doel was om inzicht te krijgen in de huidige verspreiding van de broedvogels, onder meer om de aantalsontwikkeling van de verschillende soorten in beeld te kunnen brengen. Nieuw was dat er gebruik werd gemaakt van een tablet om de waarnemingen in het veld digitaal vast te leggen en dat de territoria van alle aanwezige soorten in kaart werden gebracht (ook van 10 talrijke soorten die voorheen niet vlakdekkend werden onderzocht).

 

In totaal is ongeveer 700 uur aan veldwerk besteed, waarin bijna 44.000 waarnemingen zijn verzameld van 96 verschillende broedvogelsoorten. Daarvan komen er 15 voor op de Rode Lijst, met Nachtegaal (665 territoria) als meest karakteristieke vertegenwoordiger.

 

Vogelsoorten die sinds eind jaren negentig uit het gebied verdwenen, zijn onder meer Boomvalk, Zomertortel en Paapje. Deze staan ook landelijk onder druk. Eerder al hielden Tapuit en enkele bodembroeders zoals Wulp het voor gezien. Daar tegenover staat dat andere soorten juist toenamen of zich recent als nieuwkomer hebben gevestigd. Gedacht kan worden aan Grauwe Gans, Aalscholver, Vuurgoudhaan, Boomleeuwerik en Appelvink. De variatie aan soorten en de over het geheel genomen forse aantallen (gemiddeld ca. 440 territoria per 100 ha) maken het Nationaal Park Zuid-Kennemerland tot een belangrijk gebied voor vogels.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2018/03