RapportAdvies ten behoeve van het opstellen van een monitoringplan voor vogels in het Nederlandse Noordzeegebied

Omslag Advies ten behoeve van het opstellen van een monitoringplan voor vogels in het Nederlandse Noordzeegebied

In 2014 dient het monitoringplan voor het Nederlandse deel van de Noordzee in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie te worden vastgesteld. De monitoringvragen in het kader van de KRM worden gecombineerd met de informatievragen vanuit de rapportageverplichtingen van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.

Ten behoeve van een plan voor vogelmonitoring in het Nederlandse Noordzeegebied is door de Ministeries van IenM en EZ een advies gewenst. In dit rapport worden verschillende scenario’s voor gegevensverzameling vergeleken met de informatiebehoefte. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met mogelijkheden voor efficiencywinst.

 

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2013/22