RapportJaar van de Boerenzwaluw 2011

Download
Jaar van de Boerenzwaluw 2011
Omslag Jaar van de Boerenzwaluw 2011

In 2011 hebben Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland het ‘Jaar van de Boerenzwaluw’ georganiseerd. In dit jaar is getracht de noodzaak voor bescherming van de natuurwaarden in het landelijk gebied in het algemeen, en de Boerenzwaluw in het bijzonder, bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Om de bescherming goed vorm te kunnen geven is tevens ingezet op het uitvoeren van onderzoek met de hulp van vrijwilligers om de belangrijkste hiaten in onze kennis te vullen. In verschillende deelstudies is kennis verzameld over de omvang van de Nederlandse broedpopulatie, de aantalsontwikkeling en de belangrijkste factoren (parameters) die de populatie(veranderingen) aansturen. In dit rapport worden de resultaten van het Jaar van de Boerenzwaluw besproken.

Ook na 2011 gaan de publiekstellingen door: zie www.jaarvandeboerenzwaluw.nl

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2012/15