RapportVeldleeuweriken in intensief en extensief gebruikt agrarisch gebied

Download
Veldleeuweriken in intensief en extensief gebruikt agrarisch gebied
Omslag Veldleeuweriken in intensief en extensief gebruikt agrarisch gebied

Veldleeuweriken zijn sinds de jaren zeventig enorm in aantal achteruit gegaan waardoor nu nog maar
zo’n 5% van de oorspronkelijke aantallen aanwezig zijn. In 2006 was dit voor Vogelbescherming
Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland aanleiding om het Jaar van de Veldleeuwerik in te
stellen. Tegelijk is door Vogelbescherming en de Provincie Limburg in dat jaar onderzoek mogelijk
gemaakt naar de mogelijke oorzaken van die snelle achteruitgang en de effectiviteit van een aantal
beheermaatregelen om het tij te keren voor de Veldleeuwerik. Daarbij is gekeken naar broedbiologische
aspecten in intensief en extensief beheerde grasland- en akkerbouwgebieden. Parallel daaraan is onderzocht of maatregelen als veldleeuwerikveldjes en faunaranden kunnen bijdragen aan een
verbetering van het reproductiesucces. Het veldwerk is afgerond in 2008.

Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
2009/13